Tag Archives: آموزش حسابداری و مدیریت مالی

چرخه حسابداری

نهایت چرخه حسابداری ؟ یکی از مهمتـرین محصـولات تولیـدی سیستم های اطلاعـات حسابـداری، صورت های مالی می باشــد که یکی از ابزارهای لازم برای تصمیم گیری شرکت ها و مدیران بوده و می شود گفت توان تصمیم گیری آنها را با استفاده از اطلاعات بدست