Tag Archives: استفاده کنندگان از صورت های مالی

استفاده کنندگان از صورت های مالی ( درس دوم )

استفاده کنندگان از صورت های مالی : در درس قبلی با صورت های مالی به عنوان محصول نهایی چرخه حسابداری آشنا شدید در این درس می خواهیم ببینیم این محصول مورد استفاده چه کسانی قرار می گیرد. به طور کلی تمام کسانی که از صورت