Tag Archives: حسابداری سیستمی

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی : حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است که ورودی آن داده ها و اطلاعات و اسناد معاملات مالی است که پس از پردازش به شکل خروجی صورت های مالی و گزارشات مختلف از سیستم خارج می شوند.  چرخه حسابداری: